Menu Sluiten

Wat?

De idee

Fascineert jou de kunst om kinderen en jongeren op te voeden? EduArta biedt een lerarenopleiding vanuit steinerpedagogisch perspectief. Al wie interesse heeft kan in dit vormingsatelier intensief contact maken met de steinerpedagogie, haar inzichten en benaderingswijzen. Wil je jonge mensen tussen 0 en 21 jaar in hun ontwikkeling ondersteunen, dan biedt deze opleiding jou daartoe een rijke bijdrage.

Voor wie?

voor huidige, nieuwe en toekomstige leraren aan steinerscholen
voor ouders en andere geïnteresseerden
voor mensen uit andere onderwijsrichtingen die interesse tonen voor deze pedagogie

Drie modules

Het volledige traject bestaat uit drie opeenvolgende opleidingsmodules die elk één schooljaar duren en op elkaar bouwen. Je schrijft in per module.

In het eerste jaar wordt het fundament gelegd. Je krijgt inzicht in de basisprincipes van de steinerpedagogie en je voelt welk effect deze benadering op je persoonlijk ontwikkelingsproces heeft. Docenten, ervaren leraren en begeleiders helpen je om al doende de basishouding van de leraar te verwerven. Deze basishouding is ook vruchtbaar voor andere pedagogische disciplines. Het docententeam volgt uw ontwikkeling als cursist en speelt in op uw vragen.

In het tweede jaar staan meer specifieke thema’s uit het lerarenberoep op het programma. Je maakt kennis met de achtergrond van de leerlijnen die in de steinerscholen gehanteerd worden en je krijgt begeleiding om eigen ervaringen te verkennen die verband hebben met je ontwikkeling als opvoeder-leraar.

Het derde jaar staat in het teken van de praktijk. De groepsbijeenkomsten zijn beperkter, want iedereen krijgt de opdracht om een persoonlijk project in haar of zijn (werk)omgeving te realiseren. Ondersteuning helpt je om stapsgewijs van concept via uitproberen tot creatie te komen.

Deze opleiding met persoonlijke coaching creëert een intensieve basisvorming. Zij is complementair aan de nascholingsmodules van de Federatie Steinerscholen. Je schrijft in per opleidingsjaar. Deelnemende cursisten professionaliseren zich als steinerschoolleraar. Zij krijgen een certificaat dat als kwalificatie voor tewerkstelling in steinerscholen kan dienen. Er wordt geen wettelijk erkend lerarendiploma uitgereikt.

Intentie

Ons belangrijkste doel is jouw enthousiasme en interesse te wekken voor de kracht van de steinerpedagogie. Verder hopen wij ook belangstelling aan te wakkeren voor de antroposofische visie op menselijke ontwikkeling: hoe ons creatief bewustzijn zich langs onderzoekende, ondernemende en kunstzinnige wegen ontplooit. Wat de pedagogie betreft denken we in het bijzonder aan :

 • de wisselwerking tussen wetmatigheden van de algemeen menskundige metamorfose en individuele biografische ontwikkelingswegen,
 • de leeftijdsgerichtheid van de keuze van de leerstof en werkvormen,
 • de kunstzinnige aanpak van het onderwijs,
 • de fenomenologische benadering van de werkelijkheid en aandacht voor de spirituele dimensie van de mens.

Wij willen leraren vorming geven voor hun actuele opdracht in het licht van toekomstgerichte uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leraar een cruciale rol zal blijven vervullen in de opvoeding. Zijn/haar voorbeeld als vrije, creatieve en verantwoordelijke mens zal wekkend en uitnodigend werken voor nieuwe generaties kinderen in contexten die wij nu nog niet kunnen voorzien, maar vanuit huidige tijdsfenomenen kunnen vermoeden.
We willen processen in beweging zetten en verzorgen, zodat deelnemers zich ondersteund weten bij hun ontwikkeling op de volgende terreinen:

 • persoonlijkheidsvorming: zelfopvoeding, wilsontwikkeling, …
 • bewustwording naar de eigen biografie,
 • teamwerking als sociale kunst,
 • sociale driegeleding als inspiratie voor een gezonde maatschappij en de creatie van gezonde organisatievormen,
 • zuivere waarneming van fenomenen,
 • kunstzinnige vormgeving,
 • moed om los te laten, te experimenteren, uniciteit te tonen, authentiek te zijn,
 • kracht om met vragen te leven en anderen te begeleiden op hun weg vol vragen,
 • meditatieve reflectie als herbronning en als onderzoeksmethode vertrouwdheid met het antroposofisch gedachtegoed en de steinerpedagogische menskunde.

Werkvormen

We bieden een echt atelier aan, waarin we de cursisten uitnodigen om individueel, met ons en met elkaar creatief aan de slag te gaan. Dankzij specifieke activiteiten ervaart men de diepte van de thema’s aan den lijve. Kunstzinnige werkvormen (schilderen, tekenen, boetseren, zingen, dramatische expressie) zijn hierbij vaak een essentieel hulpmiddel. Inhoudelijke toelichting, praktische verwerking en verdiepende dialoog wisselen elkaar af. Zo ontstaat een oefenplek, waarin de cursisten mede-schepper zijn van hun opleiding.