Menu Sluiten

Wat?

Ben je gefascineerd door de kunst om kinderen en jongeren op te voeden? EduArta biedt een opleiding vanuit de steinerpedagogie aan. In dit vormingsatelier maak je intensief contact met deze methode, haar inzichten en benaderingswijzen. Je professionaliseert je in de steinerpedagogie en ontvangt een certificaat dat als kwalificatie voor tewerkstelling in deze scholen kan dienen. Er wordt geen wettelijk erkend lerarendiploma uitgereikt.

Wie willen we bereiken?

  • voor huidige, nieuwe en toekomstige leraren aan steinerscholen
  • voor ouders en andere belangstellenden
  • voor collega’s uit andere onderwijsrichtingen met interesse voor deze pedagogie
  • voor mensen die willen instromen in de steinerpedagogie

Drie modules

Het volledige traject bestaat uit drie opeenvolgende opleidingsmodules die elk één schooljaar duren. Deze opleiding met persoonlijke coaching creëert een intensieve basisvorming. Zij is complementair aan de nascholingsmodules van de Federatie Steinerscholen. Je schrijft je in per opleidingsjaar.

Eerste jaar

In het eerste jaar wordt het fundament gelegd. Je leert de antroposofische visie op de menselijke ontwikkeling kennen en je ervaart de transformatieve kracht van diepgaande leerprocessen. Docenten, ervaren leraren en begeleiders helpen je om al doende vertrouwd te raken met de fundamenten van deze pedagogie. Beleving van Rudolf Steiners vernieuwende impuls is niet alleen vruchtbaar voor leraren: ieder die de ontwikkeling van kinderen, jongeren of volwassenen ondersteunt, heeft baat bij deze module. Het docententeam volgt je  ontwikkeling als cursist en speelt in op je vragen. 

Tweede jaar

In het tweede jaar staan de pedagogische grondhouding van de leraar en de grondlijnen van het steinerpedagogisch curriculum centraal. Je wordt uitgenodigd om eigen praktijkervaring in te brengen als verrijking van het leerproces in de groep. Je maakt kennis met de achtergrond van de leerlijnen die in de steinerscholen gehanteerd worden en je krijgt begeleiding om eigen ervaringen te verkennen die verband houden met je ontwikkeling als opvoeder-leraar. 

Derde Jaar

Het derde jaar staat in het teken van de praktijk. Onze aandacht richt zich op praktijkonderzoek om op die manier zelf meesterschap te verwerven over de eigen professionalisering. Concrete uitdagingen bij het pedagogisch-didactisch-methodisch handelen komen aan bod. De groepsbijeenkomsten zijn beperkter, want je krijgt de opdracht om een persoonlijk project in je eigen  (werk)omgeving te realiseren. Ondersteuning helpt je om stapsgewijs van concept tot creatie te komen.

Intentie

Ons belangrijkste doel is jouw enthousiasme en interesse te wekken voor de kracht van de steinerpedagogie. Verder hopen wij ook belangstelling aan te wakkeren voor de antroposofische visie op menselijke ontwikkeling: hoe ons creatief bewustzijn zich langs onderzoekende, ondernemende en kunstzinnige wegen ontplooit.

Wij zijn ervan overtuigd dat de leraar een cruciale rol zal blijven vervullen in de opvoeding. Zijn voorbeeld als vrije, creatieve en verantwoordelijke mens zal uitnodigend werken voor nieuwe generaties van kinderen en jongeren. We kunnen de contexten waarin zij zullen leven weliswaar niet helemaal voorzien, maar huidige tijdsfenomenen doen ons wel vermoeden welke vermogens hen zullen helpen om vrije, harmonieuze en verantwoordelijke initiatieven te nemen. Wij willen je vorming aanbieden, zodat je aan de slag kunt met toekomstgerichte uitdagingen. 

We willen processen in beweging zetten en verzorgen, zodat je je ondersteund voelt bij je ontwikkeling als pedagoog. We willen je helpen met het aannemen van een autonome onderzoekende leerhouding.

Werkvormen

We bieden een echt atelier aan, waarin we je uitnodigen om individueel, met ons en met elkaar creatief aan de slag te gaan. Dankzij specifieke activiteiten ervaar je de diepte van de thema’s persoonlijk. Kunstzinnige werkvormen (schilderen, tekenen, boetseren, zingen, euritmie, dramatische expressie) zijn hierbij vaak een essentieel hulpmiddel. Inhoudelijke toelichting, praktische verwerking en verdiepende dialoog wisselen elkaar af. Zo ontstaat een oefenplek, waarin je als cursist mede-schepper bent van je eigen opleiding.