Menu Sluiten

Wat?

De idee

Fascineert jou de kunst om kinderen en jongeren op te voeden? EduArta biedt een lerarenopleiding vanuit steinerpedagogisch perspectief. Al wie interesse heeft kan in dit vormingsatelier intensief contact maken met de steinerpedagogie, haar inzichten en benaderingswijzen. Je professionaliseert je als steinerleraar en ontvangt een certificaat dat als kwalificatie voor tewerkstelling in steinerscholen kan dienen. Er wordt geen wettelijk erkend lerarendiploma uitgereikt.

Voor wie?

  • voor huidige, nieuwe en toekomstige leraren aan steinerscholen
  • voor ouders en andere belangstellenden
  • voor collega’s uit andere onderwijsrichtingen met interesse voor deze pedagogie

Drie modules

Het volledige traject bestaat uit drie opeenvolgende opleidingsmodules die elk één schooljaar duren. Men kan elke module afzonderlijk volgen.

  • In het eerste jaar wordt het fundament gelegd. Je leert de antroposofische visie op de menselijke ontwikkeling kennen en je ervaart de transformatieve kracht van diepgaande leerprocessen. Docenten, ervaren leraren en begeleiders helpen je om al doende vertrouwd te raken met de fundamenten van de steinerpedagogie. Beleving van de steinerpedagogische impuls is niet alleen vruchtbaar voor leraren: ieder die de ontwikkeling van kinderen, jongeren of volwassenen ondersteunt, heeft baat bij deze module. Het docententeam volgt uw ontwikkeling als cursist en speelt in op uw vragen.
  • In het tweede jaar staan de pedagogische grondhouding van de leraar en de grondlijnen van het steinerpedagogisch curriculum centraal. Je wordt uitgenodigd om eigen praktijkervaring in te brengen als verrijking van het leerproces in de groep. Je maakt kennis met de achtergrond van de leerlijnen die in de steinerscholen gehanteerd worden en je krijgt begeleiding om eigen ervaringen te verkennen die verband hebben met je ontwikkeling als opvoeder-leraar.
  • Het derde jaar staat in het teken van de praktijk. Onze aandacht richt zich op praktijkonderzoek om zelf meesterschap te verwerven over de eigen professionalisering. Concrete uitdagingen bij het pedagogisch-didactisch-methodisch handelen komen in ons vizier. De groepsbijeenkomsten zijn beperkter, want iedereen krijgt de opdracht om een persoonlijk project in haar of zijn (werk)omgeving te realiseren. Ondersteuning helpt je om stapsgewijs van concept via uitproberen tot creatie te komen.
    Deze opleiding met persoonlijke coaching creëert een intensieve basisvorming. Zij is complementair aan de nascholingsmodules van de Federatie Steinerscholen. Je schrijft in per opleidingsjaar.

Intentie

Ons belangrijkste doel is jouw enthousiasme en interesse te wekken voor de kracht van de steinerpedagogie. Verder hopen wij ook belangstelling aan te wakkeren voor de antroposofische visie op menselijke ontwikkeling: hoe ons creatief bewustzijn zich langs onderzoekende, ondernemende en kunstzinnige wegen ontplooit.

Wij willen je als leraar vorming aanbieden, zodat je aan de slag kunt met toekomstgerichte uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat de leraar een cruciale rol zal blijven vervullen in de opvoeding. Zijn/haar voorbeeld als vrije, creatieve en verantwoordelijke mens zal wekkend en uitnodigend werken voor nieuwe generaties kinderen en jongeren. Wij kunnen de contexten waarin zij zullen leven weliswaar niet helemaal voorzien, maar huidige tijdsfenomenen doen ons wel vermoeden welke vermogens hen zullen helpen om vrije, harmonieuze en verantwoordelijke initiatieven te nemen.

We willen processen in beweging zetten en verzorgen, zodat deelnemers zich ondersteund weten bij hun ontwikkeling als pedagoog met een autonome onderzoekende leerhouding.

Werkvormen

We bieden een echt atelier aan, waarin we de cursisten uitnodigen om individueel, met ons en met elkaar creatief aan de slag te gaan. Dankzij specifieke activiteiten ervaart men de diepte van de thema’s aan den lijve. Kunstzinnige werkvormen (schilderen, tekenen, boetseren, zingen, euritmie, dramatische expressie) zijn hierbij vaak een essentieel hulpmiddel. Inhoudelijke toelichting, praktische verwerking en verdiepende dialoog wisselen elkaar af. Zo ontstaat een oefenplek, waarin de cursisten mede-schepper zijn van hun opleiding.